تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه حوادث

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه حوادث

 

نوع مطلب :بیمه حوادث ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

حادثه عبارت از واقعه ناگهانی شدید است كه مستقیما بر اثر یك نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب جراحت یا آسیب بدنی (به تشخیص پزشك) شود.
بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد . موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت ، نقص عضو و از كار افتادگی دایم (‌كلی یا جزئی )‌ شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از كارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشكی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است . بنابراین در بیمه حوادث  چهار ریسك می تواند مورد تأمین قرار گیرد كه دو ریسك آن (‌فوت و نقص عضو و از كار افتادگی دائم )‌ریسك اصلی بیمه نامه و دو ریسك دیگر ( جرح و از كار افتادگی موقت )‌ریسكهای تبعی یا فرعی به شمار می روند. در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از كار افتادگی دائم به طور مقطوع تعیین می شود و در صورت تحقق خطر یا وقوع حادثه مشمول بیمه ،‌سرمایه مذكور قابل پرداخت است.

 


تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشكی و جراحی و بیمارستانی حداكثر تا میزان مندرج در بیمه نامه صادر شده است . بیمه حوادث به طور اصولی برای تأمین دو ریسك اصلی صادر می شود و تعهد جبران هزینه های پزشكی و غرامت بیكاری بر اثر حادثه ، پیرو قبول دو ریسك اصلی مذكور یا یكی از آنهاست .

در بیمه حوادث ذخیره ریاضی و ارزش بازخرید وجود ندارد زیرا حق بیمه های مربوط جذب تأمین خطر فوت ( و ازكارافتادگی دائم ) می شود و جنبه پس اندازی ندارد . در بیمه حوادث كسب رضایت كتبی شخص بیمه شده ضروری و حتمی است . چنانكه ماده 23 قانون بیمه می گوید :‌« بیمه عمر یا بیمه نقص یا شكستن عضو شخص دیگری در صورتی كه آن شخص قبلاً رضایت خود را كتباً نداده باشد باطل است » .

بیمه حوادث بصورت گروهی و انفرادی عرضه می شود . در بیمه نامه حوادث انفرادی مشاغل به پنج طبقه تقسیم می شود و برای هر طبقه نرخهای معینی برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شده است . این نرخها برای هزینه های فوت و نقص عضو و از كار افتادگی و نیز هزینه های بستری و .. متفاوت است .

در صورتیكه بیمه شده ای علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه ای خویش بطور متناوب و یا مستمر به اموری چون شكار ،‌ سوار كاری ، قایقرانی ، غواصی  و ...كه خطر آنها بیشتر است مبادرت نماید با اعمال نرخهای اضافی برای هر كدام می توان آنرا نیز تحت پوشش قرار داد .

اما بیمه های حوادث گروهی برای گروههای بیش از ده نفر صادر می شود در این بیمه نامه نیز طبقات شغلی وجود دارد با این تفاوت كه كلیه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندی شده اند .

بر اساس شمار بیمه شدگان نیز تخفیفاتی از 5 تا 25 درصد اعمال می گردد .

در بیمه حوادث، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه در مقابل كلیه خطرهای ناشی از حوادث مختلف كه باعث فوت یا نقص عضو دائم اعم از كلی یا جزئی و یا ایجاد هزینه پزشكی گردد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

در این نوع بیمه اكثرا به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات و 24 ساعت شبانه روز و در هر مكان در طول مدت قرارداد می باشد و تمام خطرهای شغلی، حرفه ای، ورزشی، تحصیلی، ماموریت، مسافرت و ... در بر می گیرد.

انواع بیمه های حوادث :

بیمه حوادث انفرادی :
در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و 24 ساعت شبانه روز برای مدت یكسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از كم خطرترین تا خطرناكترین شغل تعیین می گردد.

 بیمه حوادث گروهی :
در این نوع بیمــه كه برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار می باشــد كه می توان به :

 • بیمه حوادث تمام اوقات (24 ساعته)

 • بیمه حوادث شغلی

 • بیمه حوادث تحصیلی

 • بیمه حوادث ورزشی

 • بیمه حوادث ماموریت

 • بیمه حوادث توریستی، مسافرتی

اشاره نمود.

بیمه مسافرت به خارج از كشور :
در این نوع بیمه نامه كه به منظور ارائه خدمات بهینه و رفاه حال هموطنانی كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند صـادر می شود بدین جهت بیمــه پارسیان با شركت بیمــه ای معتبر قرارداد همكاری منعقد نموده و توسط شبكه بین المللی كلیه خسارات و هزینه های درمانی بیمه شدگان در كشور مقصد و طبق ضوابط بیمه نامه و به صورت ارزی قابل پرداخت می باشد.

مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از كشور :

 • ـ تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران

 • ـ تامین هزینه های فوریت های دندانپزشكی به استثناء پركردن قطعی

 • ـ پذیرش و انتقال پزشكی به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشكی

 • ـ همكاری و راهنمائی درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارك مسافرتی

 • ـ استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

بیمه حوادث خانواده :
 در این نوع بیمه نامه كلیه افراد خانواده در مقابل حوادث در تمام اوقات و 24 ساعته تحت پوشش بیمه نامه حوادث خانواده قرار دارند.

 انواع ریسكها در بیمه حوادث :‌

الف – فوت بیمه شده :‌
در صورتی كه بیمه شده بر اثر وقوع یكی از خطرهای مشمول بیمه فوت كند بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه مقطوع پیش بینی شده در بیمه نامه است .

ب – نقص عضو و از كار افتادگی دایم كلی : (‌صد در صد سرمایه بیمه پرداخت می شود )‌
در مواردی كه بر اثر حادثه عضوی از اعضای بدن بیمه شده قطع شود و یا قادر به انجام دادن وظایف طبیعی خود نباشد  نقص عضو یا از كارافتادگی دایم به شمار می رود . ولی اظهار نظر پزشك كارشناس و تعیین درجه نقص عضو و از كار افتادگی دایم ضروری است از كارافتادگی دایم شامل مواردی است كه در شرایط عمومی  بیمه نامه حوادث آمده است .

پ – از كارافتادگی دائم جزئی : موارد آن در آیین نامه شماره 23 ذكر شد ( درصدی از سرمایه )

ت – از كارافتادگی موقت :‌
در صورتی كه بیمه شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام كار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و از كسب درآمد و معاش محروم شود بیمه گر بر پایه گزارش و تأیید پزشك كارشناس یا اظهار نظر مقامهای پزشكی قانونی مبلغ غرامت روزانه یا هفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت تعیین و توافق شده به مصدوم می پردازد . این مبلغ همچون سرمایه بیمه فوت و نقص عضو ، بطور مقطوع برای مدت معین در قرارداد بیمه تعیین می شود . ولی به هر حال چون ریسك تبعی و تأمین اضافی است بیمه شدن آن موكول به قبول بیمه فوت و نقص عضو یا یكی از آنهاست و میزان آن نیز به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقص عضو تعیین می شود .

ث – جبران هزینه های پزشكی :
این ریسك تبعی بطور معمول ضمن بیمه نامه حوادث تا میزان معینی مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد . تأمین و تعهد بیمه گر در برگیرنده جبران هزینه های پزشكی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه شده است . بنابر این در صورتی كه مبلغ مورد تعهد بیمه گر مثلاً پانصد هزار ریال باشد و هزینه های درمانی ناشی از صدمه بدنی سی صد هزار ریال باشد ،‌بیمه گر مبلغ سی صد هزار ریال را می پردازد .

خطرات بیمه شده :

تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه ، شامل تحقق خطر(حادثه) موضوع ماده 8 این بیمه نامه  می باشد. .

الف - غرق شدن ، مسمومیت ، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده ‌مانند اسید.
ب- ابتلا به هاری ، كزاز و سیاه زخم .
ج- دفاع مشروع بیمه شده .
د- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر