تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه شکست ماشین الات

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه شکست ماشین الات

 

نوع مطلب :بیمه مهندسی شکست ماشین الات ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

برای هر مقاطعه كار ساختمانی،زمان و هزینه های مربوط از عوامل تعیین كننده و سرنوشت ساز در موفقیت یا شكست پروژه ساختمانی به حساب می آیند.هر دستگاه بعد از نصب و راه اندازی موفقیت آمیز را می توان تحت پوشش بیمه شكست ماشین آلات قرار داد.

این بیمه نامه به صورت تمام خطر خسارتهای فیزیكی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه را كه در اثر سهل انگاری در هنگام ساخت، بهره برداری و یا در اثر طوفان و اثر غیرمستقیم صاعقه اتفاق افتاده باشد را جبران می نماید . بنابراین بی دقتی ، عدم مهارت ، سهل انگاری استفاده كننده از دستگاه كه منجر به حادثه و خسارت فیزیكی گردد بیمه می باشد.امكان دارد كه در ساخت هر دستگاه سهل انگاری شده و آن امر باعث حادثه در زمان بهره برداری شده باشد ، آن هم قابل جبران است.

استثنات عمده این بیمه نامه مواردی است كه در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند یعنی آتش سوزی،انفجار شیمیایی و صاعقه.انفجار فیزیكی دربیمه شكست ماشین آلات تحت پوشش می باشد. اثر مستقیم صاعقه استثنا است و خسارت تبعی ناشی از آن پوشش دارد.در صورت درخواست بیمه گذار می توان برخی ازخطرات استثات  شده را با پرداخت حق بیمه اضافی و صدور الحاقیه تحت پوشش قرار داد.

جهت صدور بیمه شكست ماشین آلات حتما بایستی ماشین آلات مورد نظر آزمایش و راه اندازی شده باشند. بدیهی است كه در زمان نصب و راه اندازی بیمه نامه مناسب بیمه تمام خطر نصب می باشد.