تبلیغات
بیمه پارسیان - بیمه اتش سوزی

بیمه پارسیان

دنیا دنیا ارامش بیمه پارسیان

 

بیمه اتش سوزی

 

نوع مطلب :بیمه اتش سوزی ،

نوشته شده توسط:شهریار نظری

 آتش سوزی عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی با آتشی ناخواسته و از كنترل خارج شده است كه معمولا با سرعت نور،دود و حرارت زیاد توام است.
تعریف آتش سوزی : آتشی كه در بیمه آتش سوزی مد نظر میباشد ، نوعی از سوختن است كه در آن بر اثر شدت  اكسیداسیون شعله بوجود می آید . برای سوختن ، اجتماع سه عامل اكسیژن ، ماده سوختنی و حرارت ضروری است و در صورت قطع هر یك از سه عامل واكنش خاتمه می یابد . آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا می كند كه سوختن بطور ناخواسته در محلی نامناسب اتفاق بیفتد و یا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای گذاشتن آثار سوختگی ، ایجاد خسارت نماید . 


 

چنانچه شیئی كه بعنوان موجودی تحت پوشش بیمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بیمه گر می باشد ، درون اجاق ، شومینه و یا ... بیفتد و از بین برود ، خسارت وارد به آن قابل جبران نیست چرا كه آتش از منبع حرارتی خود خارج نشده است ، بلكه جسم به درون جایگاه آتش افتاده است .

آتش سوزی خطر بالقوه ای است كه همواره انسان و فعالیتهای او را تهدید می كند ، با این تفاوت كه در عصر امروز بیش از پیش بر شدت و ویرانگری آن افزوده شده است . با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملی ویران كننده و از بین برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه ای از بیمه كه طی آن بتوان اموال را در مقابل این خطر بالقوه بیمه نمود ، به شدت احساس می شود .

تعریف بیمه آتش سوزی : قرارداد بیمه آتش سوزی ، توافقی است بین بیمه گذار از یكسو و بیمه گر از سوی دیگر كه بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات بیمه شده ، كه منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید . در این حالت خسارت وارده  قابل پرداخت به بیمه گذار و یا ذینفع مندرج در بیمه نامه  می باشد .

در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و كلیه كالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود . همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد . البته لازم به ذكر است كه غیر از خطر آتش سوزی ، خطرات دیگری نظیر زلزله ، سیل ، طوفان ، تركیدگی لوله آب ، ضایعات برف و باران ، سقوط هواپیما و هلی كوپتر ، شكست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است كه در بخش پوششهای اضافی به تفصیل شرح داده خواهند شد.

در كل قرارداد بیمه آتش سوزی باید حاوی مطالب زیر باشد :

 • نام شركت بیمه ( بیمه گر)

 • نام بیمه گذار ( مالك و یا كسی كه دارای نفع بیمه ای است )

 • خطرهای مورد پوشش

 • اموال بیمه شده

 • مبلغ مورد بیمه

 • حق بیمه

 • مدت قرارداد

 • تعهدات

 • اضافه كردن مواردی كه معمولاً جزو استثناهای قرارداد است و دو طرف قرارداد توافق كنند كه این موارد پوشش داشته باشند .

  بر اساس تفاوت در تعریف بعضی ازبخش های مورد نیاز در قرارداد بیمه آتش سوزی ، می توان این نوع بیمه را به 3  شاخه زیر تفكیك نمود :

 • آتش سوزی اماكن مسكونی

 • آتش سوزی اماكن اداری - تجاری (غیر صنعتی) 

 • آتش سوزی اماكن صنعتی

علاوه بر دسته بندی فوق ، از لحاظ سرمایه ، بیمه های آتش سوزی به 3 دسته زیر تقسیم می شوند :

1-  بیمه نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت
در این نوع از بیمه نامه آتش سوزی ، بیمه گر خسارات ناشی از آتش سوزی به اموال مورد بیمه را تا حداكثر سرمایه مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارد شده جبران می كند . لذا بیمه گذار در زمان اخذ پوشش  بیمه ای باید دقت كند كه اموال خود را به قیمت واقعی آن بیمه كند چون اگر مالی به كمتر از ارزش واقعی خود بیمه شده باشد ، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت بیمه گذار خواهد بود .البته در این نوع بیمه نامه ها بیمه گذار هر وقت كه بخواهد می تواند درخواست كاهش یا افزایش سرمایه بنماید و بیمه گر هم با صدور الحاقیه نسبت به انجام درخواست بیمه گذار اقدام می كند.

2- بیمه نامه آتش سوزی شناور یا اظهارنامه ای
این نوع بیمه نامه برای موجودی انبارصادر می شود و در زمان صدور بیمه نامه های آتش سوزی ، سرمایه معینی را برای مواد اولیه ، كالای  در جریان ساخت و محصول بعنوان حداكثر سرمایه برای پرداخت خسارت در بیمه نامه ها قید می كنند . این حداكثر سرمایه معمولاً از طرف بیمه گذار تعیین می شود . امروزه پیچیدگی های واحدهای تولیدی وصنعتی و حجم مبادلات و كالا كه هر روز به انبارها وارد و یا از آن خارج می شود و در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت ها در مدت كوتاه ، باعث شده كه صاحبان صنعت و تولید كنندگان ، پوشش بیمه ای مورد نیاز خود را به نحوی دریافت كنند تا ضمن داشتن پوشش كامل حق بیمه متناسب با داراییهای خود را پرداخت نمایند. .

3- بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی
وجود تورم و افزایش روز افزون قیمت ها موجب گردیده است كه اگر خسارتی به اموال بیمه شده بیمه گذاری در اثر آتش سوزی و یا هر خطر دیگری وارد آید ، بیمه گذار قادر نباشد تا با مبلغ خسارت دریافتی از شركت بیمه ، اقلام و اموال از بین رفته خود را جایگزین نماید .

در این نوع از بیمه آتش سوزی ، در صورتیكه اموال مورد بیمه در اثر آتش سوزی از بین برود ، قیمت جایگزین و تجدید نمودن كهنه با نو به بیمه گذار پرداخت می گردد . این پوشش مخصوص ساختمانها ، كارخانجات و ماشین آلات آنها می باشد . اساس پرداخت برای ساختمانها ارزش تجدید و برای ماشین آلات جایگزینی ماشین با همان شرایط ، مارك و یا ماشین مشابه است .

خطرات تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی

با خرید بیمه نامه آتش سوزی ، خود به خود سه خطر آتش سوزی ، انفجاروصاعقه تحت پوشش قرار می گیرد كه تعریف هریك از آنها با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی به شرح ذیل می باشد:

1- آتش : مقصود آتش عبارت است از تركیب هر ماده با اكسیژن به شرط آنكه با شعله همراه باشد .
2- صاعقه :
صاعقه عبارت است از تخلیه بار الكتریكی بین دو ابر یا بین ابر و زمین كه بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود  می آید .
3- انفجار :
هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار را انفجار گویند .

خسارت و هزینه های قابل تامین در بیمه نامه های آتش سوزی

•  بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های قابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است :

1- خسارتهای مستقیم ناشی ازخطرات تحت پوشش
2- خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم كه به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار صورت می گیرد.
3- هزینه های ناشی از نقل مكان ضروری مورد بیمه و یا خسارت ناشی از اینگونه عملیات كه به منظور نجات كالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد . 

استثنائات بیمه نامه آتش سوزی

•  بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های غیرقابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است :    

1- خسارات ناشی از جنگ داخلی ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قیام ، انقلاب ، كودتا ، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی .
2- خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره .
3- خسارات ناشی از انفجار اتمی ، اشعه رادیواكتیویته و یونزا .
4- خسارات وارده به مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی ، جواهرات و سنگ گرانبها .
5- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطی و هزینه بازسازی ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی .

6-كلیه خطرات اضافی یا تبعی مگر آنكه بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بیمه شده باشد.

خطرات اضافی یا تبعی مورد پوشش

خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند كه شركتهای بیمه از پذیرفتن ریسك آنها بطور مجزا اجتناب می ورزند و لذا اینگونه خطرات تحت بیمه آتش سوزی پذیرفته شده و تحت پوشش قرار می گیرند .  بعبارت دیگر خطرهای تبعی بطور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی گردند ، بلكه مورد بیمه ابتدا بایستی در مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن ، خسارات وارد به مورد بیمه  ناشی از خطرات تبعی یا اضافی تحت پوشش را پرداخت نماید .

 • معمولاً خطرات تبعی طی الحاقیه ای كه دارای شرایط خاص می باشد تحت پوشش قرار می گیرد . همچنین اغلب خطرات اضافی دارای فرانشیز هستند بدین معنی كه بیمه گر طبق شرایط عمومی بیمه آتش سوزی این خطرات را تحت پوشش قرار نمی دهد مگربا دریافت حق بیمه اضافی و در نظر گرفتن فرانشیزمناسب برای آن .  بیمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد . در صورت پوشش هر یك از این خطرات ، نرخ حق بیمه  آن به نرخ بیمه سه خطر اصلی  اضافه شده و مبلغ حق بیمه به تناسب افزایش خواهد یافت .

خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از :

1- زلزله و آتشفشان .
2- سیل : خسارت وارده به مورد بیمه دراثر طغیان رودخانه ها و یا جریان های آب خارج ازمسیرطبیعی خود بعلت ریزش باران بوجود آید تحت پوشش است. بعضی از خسارات از پوشش بیمه مستثنی شده اند كه مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشت ، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشی از جزر و مد .
3- طوفان
4- سقوط هواپیما و هلی كوپتر
5- خطر تركیدن لوله آب : در بیمه خطر تركیدگی لوله های آب كه یكی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی می باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمی باشد و معمولا خسارات ناشی از تركیدن لوله های آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعیین شده با اعمال فرانشیزقابل پرداخت می باشد .
6- خطر ضایعات آب برف و باران : خطر ضایعات آب برف و باران یكی دیگر از خطرات تبعی بیمه نامه های آتش سوزی می باشد كه خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار می دهد.
7- دزدی با شكست حرز
8- شكست شیشه : خطر شكست شیشه بعنوان یكی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی به منظور تحت پوشش درآوردن شكست شیشه كه ناشی از آتش سوزی نباشد ،بیمه می گردد. برای پوشش این خطر لازم است از محل مورد بیمه قبل از صدور بازدید بعمل آید. شیشه هایی تحت پوشش شكست شیشه قرار می گیرد كه ضخامت آن از 6/0 میلی متر به بالا بوده و حتما نصب شده باشد و می بایست تحت پوشش خطر اصلی در بیمه نامه آتش سوزی قرار گیرند. اگر ساختمان تحت پوشش بیمه آتش سوزی نباشد شیشه ها را نمی توان تحت پوشش خطر فوق قرار داد. 
9- اعتصاب ، شوب و بلوا : پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرفهای اتكایی با نرخهای توافق شده امكان پذیر می باشد و معمولا نرخهای اعمالی برای مواقعی كه حالتهای فوق العاده وجود ندارد یا زمانهایی كه حالت فوق العاده شروع شده یا احتمال شروع آن می رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمین لحاظ بیمه گر معمولا شرایط تجدید نظر در نرخ را برای خود پیش بینی می نماید .

10- خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتی : با توجه به اینكه در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثنی شده است لذا بیمه گذاران می توانند با توجه به تعاریف ارائه شده در الحاقیه ظروف تحت فشار صنعتی ، برای دستگاهها و ماشین آلاتی كه بعنوان ظروف تحت فشار صنعتی تلقی می شوند ، با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش بیمه ای دریافت نمایند.